Contact ouders school
​​Telefonisch / mail

Via het telefoonnummer 020-6445066 kunt u de school bellen voor het doorgeven van berichten. Bijvoorbeeld bij afwezigheid of ziekte. Graag horen wij dit vóór 08.30 uur. Wij verzoeken u met klem om actuele telefoonnummer(s) en emailadres(sen) aan de school door te geven, zodat wij u ook altijd kunnen bereiken. Vergeet niet om wijzigingen direct aan ons door te geven.

De school is bereikbaar per e-mail op: catharina.info@askoscholen.nl en de directie op: catharina.directie@askoscholen.nl

Persoonlijke gesprekken

Wanneer u ergens mee zit of u wilt ergens meer informatie over hebben, kom dan gerust naar school. Dit is beter dan met een probleem blijven rondlopen of met anderen erover te praten die er niets mee kunnen. Wilt u een persoonlijk gesprek, dan kunt u buiten schooltijd langskomen. Nog beter is eerst een afspraak te maken met de betreffende leerkracht of met de directie, zodat we u in alle rust de tijd en aandacht kunnen geven.

Informatie over voortgezet onderwijs

Voor alle ouders en hun kinderen van groep 8 houden wij in het najaar een informatieavond en in januari individuele adviesgesprekken betreffende de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.

Inloopspreekuur op woensdagochtend

Iedere woensdag van 8.30 tot 9.30 uur bij de directeur, Jacqueline Sweerts of de intern begeleider, Marielle van Nieuwenhuizen.

Informatie bijeenkomsten/ oudergesprekken

Gedurende het jaar is er op een aantal vaste momenten een aantal oudergesprekken en informatiebijeenkomsten. Deze zijn verplicht voor alle ouders.
De data staan in onze jaarkalender.

Wat mag de ouder / verzorger van de school verwachten?

De school draagt zorg voor een kwalitatief goede communicatie naar ouders.

De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen.

 • Inloopmomenten, rapportenavonden.
 • Gesprekken na een afspraak tussen leerkracht en ouder, intern begeleider. 
 • Direct telefonisch contact als de leerkracht inschat, dat de ouder op de hoogte moet zijn. 


De leraren plannen tijd voor ouders, die vragen hebben.

 • Voor en na schooltijd is er tijd om de leerkracht aan te spreken of om een afspraak voor een gesprek te maken.
 • Ook op andere manieren, zoals telefonisch, kan er een afspraak gemaakt worden met de leerkracht voor- en na schooltijd.
 • Via e-mail en telefonisch is het mogelijk contact te hebben met de leerkracht.
 • De mail gebruiken we alleen voor het doen van korte mededelingen of een afspraak plannen.

 

De directie van de school heeft tijd voor ouders die zaken uitgebreider willen bespreken.

 • Na een afspraak voor een gesprek kunnen algemene beleidszaken altijd met de directeur besproken worden. 
 • Als het over uw kind gaat of over zaken op groepsniveau maakt u eerst een afspraak met de leerkracht en/of de intern begeleider. Komen we er niet uit, dan kan er een afspraak gemaakt worden met de directeur. 


De school zorgt voor:

 • een schoolgids;
 • een twee wekelijkse nieuwsbrief;
 • een duidelijke website waarop ouders informatie kunnen (terug) lezen;
 • een weekmail iedere vrijdag van de groepsleerkracht waarin wordt verteld wat er in de groep allemaal is beleefd;
 • een informatieavond aan het begin van het cursusjaar voor alle groepen;
 • een ouderavond tijdens het schooljaar waarop en onderwerp centraal staat;
 • omgekeerde 10-minutengesprekken aan het begin van het schooljaar, twee keer per schooljaar 10minutengesprekken,
 • één keer per jaar een week open lessen;
 • maandelijks een inloop om het werk van de kinderen te bekijken, gecombineerd met;
  - koffie-inloop;
  - telefonisch contact, zodra daar aanleiding voor is.

  Daarnaast:

De school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school, de school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.

 • Van het team mag verwacht worden, dat zij hierin investeren, omdat we denken, dat kinderen goed gaan leren als zij zich veilig en vertrouwd voelen.
 • We volgen het kind op dit gebied met het leerlingvolgsysteem Zien - We hebben „omgangsregels‟ in de school geïmplementeerd.
 • Pesten krijgt in iedere groep ieder schooljaar aandacht via de omgangsregels van PBS en extra aandacht op momenten dat we dat nodig vinden.

Naast aanbrengen van kennis heeft de school ook oog voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele aspecten.

 • zie boven
 • zorgplannen

De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren.

 • De school kent vastgelegd zorgbeleid en procedures. Deze zijn leidraad voor handelen voor de leerkracht en de IB‟er. Uitgangspunt hierin is dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Het doel van het zorgbeleid is: Elke leerling profiteert in voldoende mate van het onderwijsaanbod en het pedagogisch klimaat.
 • Er wordt voortdurend gewerkt aan de individuele ontwikkeling van de leerkrachten en aan de teamontwikkeling, zodat de leerkrachten optimaal onderwijs kunnen geven.
 • We hebben een helder onderwijsmodel met zelfstandig werken en talentenontwikkeling, waarvan we geloven dat binnen dit model alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met leerstof of die juist veel meer aankunnen.

De school heeft het zorgbeleid zorgvuldig beschreven en evalueert dit regelmatig. De eerste zorg voor leerlingen wordt gedaan door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht richt de groepsorganisatie zo in, dat hij tijd en ruimte krijgt leerlingen extra te helpen b.v. aan de instructietafel. Verder coördineert de intern begeleider de zorg aan de leerlingen. Er zijn leerlingen, die extra hulp krijgen door remedial teaching in de groep of ambulante begeleiding. Er zijn leerlingen die een aparte leerlijn volgen voor één of meerdere vakken.
- De zorg richt zich niet alleen op leerlingen, die moeite hebben met de leerstof, maar ook op leerlingen, die veel meer aankunnen. Er is een beleid in ontwikkeling waarbij hoogbegaafden en hoog intelligenten speciale stof krijgen aangeboden en waarbij verdiepingsklassen zijn.

De school hecht belang aan ouderbetrokkenheid en besteedt aandacht aan het stimuleren en faciliteren ervan.

 • Ouderbetrokkenheid is een voortdurend aandachtspunt van de school,
 • We geven dit vorm door met ouders te participeren in een klankbordgroep en ouders hun talenten in te laten zetten voor de school.

Wat verwacht de school van de ouder/verzorger?

De school verwacht van ouders dat:

 • ze zichzelf op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de school, door de inhoud van de schoolgids tot zich te nemen en het twee wekelijks lezen van de nieuwsbrief;
 • ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school zijn; 
 • ze er zorg voor dragen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen; 
 • ze aanwezig zijn op de verplichte 10-minuten gesprekken en andere verplichte bijeenkomsten; 
 • ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens schoolactiviteiten; 
 • ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kinderen en hen aanmoedigen; 
 • ze regelmatig met hun kinderen over school praten en hen een positieve schoolhouding bijbrengen; 
 • ze, voor zover van toepassing, erop toe zullen zien dat hun kinderen hun huiswerk en proefwerken maken en het tijdig op school inleveren; 
 • ze extra lesstof thuis met hun kind gaan oefenen als de leerkracht dit heeft aangegeven; 
 • ze tijdig en op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school; 
 • ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht nakomen; 
 • ze ervoor zorgen dat hun kinderen toegerust zijn om aan alle activiteiten op school mee te kunnen doen; 
 • ze hun kinderen stimuleren deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert (sport, excursies, culturele activiteiten, schoolreizen, enz.); 
 • ze met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leraren, overig personeel en andere ouders en leerlingen serieus worden genomen; 
 • ze zelf de eindverantwoordelijk van de opvoeding op zich nemen, de school heeft de verantwoordelijkheid binnen de school; 
 • ze zich medeverantwoordelijk voelen en gedragen voor het onderwijs en opvoeding van hun kind door zich tijdig op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van hun kind en bij onvolkomenheden tijdig contact opnemen met de leerkracht. 

T.a.v. de ouderhulp:

 • ze zich zoveel mogelijk inzetten voor de kinderen door het bieden van ouderhulp;
  ze houden aan de schoolregels en afspraken; 
 • als u iets opvallends ziet dit meteen meldt bij de leerkracht en dit niet met andere ouders bespreekt; 
 • Bij alle activiteiten heeft de leerkracht de verantwoordelijkheid.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders van de kinderen van onze school. Het doel van de AC is te helpen bij de organisatie en/of hulp bieden bij diverse festiviteiten die in schoolverband plaats vinden. Om de kosten van de diverse extra activiteiten te kunnen betalen wordt van elke leerling een ouderbijdrage verwacht. De AC wordt ondersteund door onze Eventmanager Petra Beerling. Zij werkt niet alleen met de AC samen, maar werkt ook samen met het team van Kindcentrum Catharina en ouders aan een betekenisvolle samenwerking, zodat we gezamenlijk positief bijdragen aan het onderwijs en de vorming van uw kind. De AC komt eens per maand bij elkaar om te praten over alles wat de ouders bezig houdt.

Voor schooljaar 2018-2019 formeren we een nieuwe AC. Wilt u zich hiervoor opgeven of heeft u vragen of wilt u helpen in de school? Mail dan naar Petra Beerling: p.beerling@askoscholen.nl

Medezeggenschapsraad
​​​Wat is de MR?
Elke (basis)school is verplicht een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Deze raad denkt mee, stemt in en adviseert gevraagd of ongevraagd in alles wat met de school te maken heeft. De MR wil op een positieve manier een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school.

​Voor zaken die alle ASKO basisscholen aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad (GMR). Hierin wordt Kindcentrum Catharina ook vertegenwoordigd.

Wie zit er in de MR?
De MR van Kindcentrum Catharina bestaat uit drie ouders (de oudergeleding-OMR) en drie personeelsleden (de personeelsgeleding-PMR).

 • Linda Spierings-Vega (voorzitter), ouder van Django uit groep 6
 • Renate Bergsma, ouder van Mees uit groep 3
 • Leon Egberink , leerkracht groep 6
 • Anouk van Gerwen, leerkracht groep 5
 • Paul Liesker (secretaris), administratief medewerker

Plannen van de MR?
De MR heeft samen met de directie wederzijdse verwachtingen uitgesproken en vervolgens en vervolgens een jaarplan vastgelegd waar zij zich dit jaar op willen focussen. Een aantal van deze punten komen vanuit de directie, bijvoorbeeld omdat de MR dit schooljaar zal moeten instemmen. Maar er zijn ook punten die vanuit de MR komen, omdat zij daar kansen zien liggen op verbetering.

Zaken die dit schooljaar besproken gaan worden, zijn o.a.; het schoolplan, het jaarplan, de begroting, de vakanties en vrije dagen, de formatie, het cultuurbeleidsplan, de CAO, ouderbetrokkenheid, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RiE), de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP), de ouderbijdrage, de TSO, de samenwerking in/met de buurt, het fietspad voor de school, de sociale veiligheid in de school en op het plein.

Op de website kunt u in de notulen lezen wat er besproken en besloten is.

Voor u is het belangrijk om te weten dat de MR ook u vertegenwoordigt. Mocht u tegen zaken aanlopen op beleidsniveau, zoals bovenstaande punten, dan kunt u altijd een MR-lid benaderen. Dit kan persoonlijk of via het e-mailadres van de MR; catharina.mr@askoscholen.nl

Data MR vergaderingen

17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 28 januari, 10 maart, 7 april, 19 mei, 23 juni.

MR vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als toehoorder, behalve als van tevoren wordt aangegeven dat een agendapunt vertrouwelijk is.