Ons Kindcentrum hecht belang aan ouderbetrokkenheid en besteedt aandacht aan het stimuleren en faciliteren ervan.

Dit doen we door diverse oudercontactmomenten zoals een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben we een MR, een activiteitencommissie en een Denktank van ouders die zich richten op voortdurende verbetering van ons aanbod.

Contact

We staan dicht bij onze ouders, dat maakt het contact goed. Wanneer u ergens mee zit of u wilt ergens meer informatie over hebben, dan merken wij dat u ons makkelijk tegemoet kunt treden. U kunt dus altijd een afspraak maken met de betreffende leerkracht, intern begeleider of met de directie, zodat we u in alle rust de tijd en aandacht kunnen geven. Samen kunnen we zorgen voor een fijn pedagogisch klimaat.

Kind ziek of afwezig? 

Meldt u uw kind ziek of is uw kind afwezig, bel of mail dan Via het telefoonnummer 020-6445066 kunt u de school bellen voor het doorgeven van berichten. Bijvoorbeeld bij afwezigheid of ziekte. Graag horen wij dit vóór 08.30 uur. Wij verzoeken u met klem om actuele telefoonnummer(s) en emailadres(sen) aan de school door te geven, zodat wij u ook altijd kunnen bereiken. Vergeet niet om wijzigingen direct aan ons door te geven. De school is bereikbaar per e-mail op: [email protected] en de directie op: [email protected]

Informatie over voortgezet onderwijs (groep 8)

Voor alle ouders en hun kinderen van groep 8 houden wij in het najaar een informatieavond en in januari individuele adviesgesprekken betreffende de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.

Informatie bijeenkomsten/ oudergesprekken

Gedurende het jaar is er een aantal oudergesprekken. Raadpleeg de kalender voor de data. Wij verwachten dat u bij deze gesprekken aanwezig bent.

Wat mag de ouder/verzorger van school verwachten?

Respectvol omgaan met elkaar vinden wij heel belangrijk. Wat wij op school bespreken moet herkenbaar zijn vanuit de leef- en belevingswereld van onze leerlingen en hun thuismilieu. Vanuit de katholieke identiteit van onze school mag men van ons verwachten dat wij zorg hebben voor elk mens als uniek persoon, voor de leefsituatie van onze kinderen en voor hetgeen zij pedagogisch en onderwijskundig nodig hebben. Meer over wat u van school mag verwachten en de school van de ouder/verzorger, leest u in onze schoolgids.

Bekijk onze schoolgids

SOP (Schoolondersteuningsprofiel) 

De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met leerstof of die juist veel meer aankunnen. 

Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders van de kinderen van onze school. Het doel van de AC is te helpen bij de organisatie en/of hulp bieden bij diverse festiviteiten die in schoolverband plaats vinden. Om de kosten van de diverse extra activiteiten te kunnen betalen wordt van elke leerling een ouderbijdrage verwacht. De AC wordt ondersteund door onze Eventmanager Petra Beerling. Zij werkt niet alleen met de AC samen, maar werkt ook samen met het team van Kindcentrum Catharina en ouders aan een betekenisvolle samenwerking, zodat we gezamenlijk positief bijdragen aan het onderwijs en de vorming van uw kind. De AC komt eens per maand bij elkaar om te praten over alles wat de ouders bezig houdt.

Denktank

Hierin zitten ouders die meedenken over de PR en Marketing van de school alsmede communicatie.

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
Elke (basis)school is verplicht een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Deze raad denkt mee, stemt in en adviseert gevraagd of ongevraagd in alles wat met de school te maken heeft. De MR wil op een positieve manier een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school.
Voor zaken die alle ASKO basisscholen aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad (GMR). Hierin wordt Kindcentrum Catharina ook vertegenwoordigd.
Wie zit er in de MR?
De MR van Kindcentrum Catharina bestaat uit drie ouders (de oudergeleding-OMR) en drie personeelsleden (de personeelsgeleding-PMR).
• Linda Spierings-Vega (voorzitter), ouder van Django uit groep 7
• Renate Bergsma, ouder van Mees uit groep 4
• Emel Ennmili, ouder van Sallaheddin uit groep 1/2 A en Oumnia groep 6
• Leon Egberink , leerkracht groep 7 en expert meer- en hoogbegaafdheid
• Anouk van Gerwen, leerkracht groep 6 en expert rekenen
• Paul Liesker (secretaris), administratief medewerker
Plannen van de MR?
De MR heeft samen met de directie wederzijdse verwachtingen uitgesproken en vervolgens en vervolgens een jaarplan vastgelegd waar zij zich dit jaar op willen focussen. Een aantal van deze punten komen vanuit de directie, bijvoorbeeld omdat de MR dit schooljaar zal moeten instemmen. Maar er zijn ook punten die vanuit de MR komen, omdat zij daar kansen zien liggen op verbetering.

Zaken die dit schooljaar besproken gaan worden, zijn o.a.; het schoolplan, het jaarplan, de begroting, de vakanties en vrije dagen, de formatie, het cultuurbeleidsplan, de CAO, ouderbetrokkenheid, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RiE), de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP), de ouderbijdrage, de TSO, de samenwerking in/met de buurt, het fietspad voor de school, de sociale veiligheid in de school en op het plein.

Voor u is het belangrijk om te weten dat de MR ook u vertegenwoordigt. Mocht u tegen zaken aanlopen op beleidsniveau, zoals bovenstaande punten, dan kunt u altijd een MR-lid benaderen. Dit kan persoonlijk of via het e-mailadres van de MR; [email protected]
Data MR vergaderingen
17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 28 januari, 10 maart, 7 april, 19 mei, 23 juni. MR vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als toehoorder, behalve als van tevoren wordt aangegeven dat een agendapunt vertrouwelijk is.