Wij beschouwen de school als een instelling waar kinderen komen om iets te leren. Dit leren is voor elk kind verschillend, omdat het afhankelijk is van de mogelijkheden, positieve aspecten en onderwijsbehoefte. Het is van belang dat het kind kennis en vaardigheden wordt aangereikt, die hem of haar in staat stelt zich verder te ontwikkelen en zijn of haar talent te kunnen ontplooien. Kindcentrum Catharina werkt niet volgens de kenmerken van één onderwijssysteem. Wij staan open en selecteren (inspelend op behoeftes) met kenmerken uit verschillende systemen. Dit is (steeds) in ontwikkeling. Daarbij handelen we steeds vanuit visie.

Belangrijke elementen

De volgende elementen zijn in onze school te vinden: altijd hoge verwachtingen van kinderen, methodisch klassikaal werken met coöperatieve werkvormen, weektaken, thema’s, een betekenisvolle en rijke speel- en leeromgeving, handelingsgericht werken (HGW), gebruik maken van talenten, educatief partnerschap en Leefstijl voor een prettige sociale cohesie in de groep.

Jaargroepen, klasoverstijgende activiteiten en leerlijnen

De leerlingen zijn ingedeeld in homogene jaargroepen, waarbinnen wij differentiëren. Groep 1 / 2 is een combinatiegroep. Er vinden dagelijks klasoverstijgende activiteiten plaats; tutorhulp tijdens het lezen, creatieve dagdelen, vieringen, en werkvormen waarbij oudere kinderen, jongere kinderen assisteren. Voor de meeste vakgebieden zijn onze moderne lesmethodes de leidraad.
Wanneer kinderen meer of minder aan kunnen, werken zij binnen hun eigen mogelijkheden in een doorlopende aangepaste leerlijn. Wij gaan ervan uit dat ieder kind (mens) vanuit een intrinsieke motivatie wil leren. Onze leerkrachten zorgen ervoor om het leren uitdagend te maken en in te spelen op de behoeftes van de leerlingen. Hierbij maken wij gebruik van wat wij ‘de positieve kind-aspecten noemen.

KinderRaad Kindcentrum Catharina

De KinderRaad is een groep kinderen die meedenken over allerlei dingen die te maken hebben met de kinderen op onze school. Zo bedenken wij bijvoorbeeld waar we naartoe kunnen gaan met schoolreisje, hoe we het beste om kunnen gaan met huiswerk, hoe een feest gevierd kan worden, maar ook bedenken we oplossingen om pesten tegen te gaan. Vanaf groep 4 nemen kinderen deel aan de KinderRaad. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden. Alle kinderen zijn een keer voorzitter en ook een keer notulist. De onderwerpen bedenken we samen en democratisch wordt besloten welk punt prioriteit heeft.

Expertteams Kindcentrum Catharina

We werken met expertteams. Dit betekent dat de leerkrachten expert zijn op een bepaald deelgebied. Zij zorgen dan voor een goede implementatie op dat onderwerp en borging van de uitstekende uitvoering. We hebben een expertteam Rekenen, een expertteam Taal, Spelling en Lezen, een expertteam Gedrag en een expertteam Meer- en Hoogbegaafdheid.

Ouders: educatief partner

Kindcentrum Catharina ziet ouders als educatief partner. Er is sprake van tweerichtingsverkeer. We betrekken ouders steeds bij het onderwijsproces van hun kind. In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij dit vormgeven.