Kindcentrum Catharina: veilige school

Als kindcentrum hechten wij aan een sociale samenleving met aandacht voor mensen en de wereld. Wij staan positief tegenover religie en geloven in een samenleving, waarin wij als mensen elkaar helpen en zorg hebben voor elkaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat we een veilige school zijn voor alle leerlingen. We treden op tegen pesten door te stimuleren dat iedereen zichzelf kan zijn ongeacht religie, afkomst, uiterlijk of geaardheid.

Multicultureel en multireligieus

Wij leven in een multiculturele en multireligieuze samenleving. Onze taak is om de leerlingen op een plek in deze maatschappij voor te bereiden. Dit doen wij onder andere door de kinderen na te laten denken over hun eigen doen en laten. Door onderlinge communicatie is er sprake van ontmoeting, uitwisseling en bezinning. Dit leidt tot een groeiend inzicht en tot persoonsontwikkeling. Wij leren de kinderen een bewuste bijdrage te leveren aan een verdraagzame samenleving.

Respect

Respectvol omgaan met elkaar vinden wij heel belangrijk. Wat wij op school bespreken moet herkenbaar zijn vanuit de leef- en belevingswereld van onze leerlingen en hun thuismilieu. Vanuit de katholieke identiteit van onze school mag je van ons verwachten dat wij zorg hebben voor elk mens als uniek persoon, voor de leefsituatie van onze kinderen en voor hetgeen zij pedagogisch en onderwijskundig nodig hebben.

Religie en rituelen

We rekenen het tot onze taak de kinderen vertrouwd te maken met inspirerende verhalen uit de Bijbel. Daarnaast willen we dat de kinderen andere religies en rituelen leren kennen. Voor ons geldt eveneens dat we de dag willen starten met een stiltemoment. Een moment van bezinning zodat alle kinderen mindfull aan de dag kunnen starten.